advertise

شناساگرها

شناساگرها مواد رنگی است که معمولا از مواد گیاهی گرفته می ‌شوند و می ‌توانند به شکل اسیدی یا بازی باشند. وقتی از شناساگرها صحبت می کنیم مقصودمان محلول های هالوکرومیک هستند. مواد هالوکرومیک به موادی گفته می شود که با تغییر PH محیط اطراف خود تغییر رنگ داده و به این ترتیب ماهیت محلول مجهول مورد نظر ما را مشخص می سازند. شناساگر اسید و باز در حقیقت اسید یا باز ضعیفی است که بین شکل یونی و مولکولی آن تعادلی برقرار است و با تغییر میزان غلظت +H یا -OH تغییر رنگ می دهد. عاملی که شناساگر های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد، محدوده PH ای می باشد که در آن بازه تغییر رنگ داده و یک ترکیب اسیدی یا بازی را مشخص می سازند. شناساگرها برای شناسایی اسیدها و بازها به ما کمک می‌ کنند. برای تعیین نقطه پایان در حین تیتر کردن از ترکیبات شیمیایی مشخص استفاده می گردد که در نزدیکی نقطه تعادل در اثر تغییر غلظت مواد تیترشونده شروع به تغییر رنگ می ‌کنند. این ترک

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > مواد شیمیایی آزمایشگاهی > شناساگرها
گیمسا محلول
مقایسه
استعلام قیمت
نچرال رد
مقایسه
استعلام قیمت