مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی را می توان امروزه در بسیاری از موارد مشاهده کرد که توانسته اند باری را از دوش صنایع گوناگون بردارند. نمی توان تصور کرد بدون استفاده از مواد شیمایی صنایع گوناگون را راه اندازی کرد. مواد شیمیایی از ابتدای قرن بیستم به صورت فزاینده ای مورد استفاده صاحبان صنایع قرار گرفته است. امروزه استفاده از مواد شیمیایی به صورت روزمره توسط تمامی انسان ها انجام می پذیرد. مواد شیمیایی خود به دسته های ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی و یون تقسیم می شوند. به طور مثال آب هم یک نوع ترکیب شیمیایی است چون نسبت هیدروژن به اکسیژن آن همیشه ثابت است. مواد شیمیایی آلی همان مواد شیمیایی صنعتی می باشد که زیر مجموعه علم شیمی ست. در واقع درباره ترکیبات کربن می باشد. امروزه همین مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی بدست آورد. از مهم ترین مواد آلی نفت و زغال سنگ است. ماده اولیه مواد شیمیایی صنعتی، مواد آلی می باشد. مواد شیمیایی صنع

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > مواد شیمیایی آزمایشگاهی
تقسیم بندی مواد
کیت های آزمایشگاهی