بازها

شیمی یکی از علومی ست که در زندگی انسان نقش های متعدد و مهمی را ایفا کرده و می کند. با نگاهی به اطراف خود درمی بابیم که بسیاری از محصولات غذایی، بهداشتی، صنعتی، و ... که به صورت روزمره مورد استفاده مان قرار می گیرند حاصل علم شیمی ست. شیمی مطالعه مواد و انرژی و واکنش بین آنها ست. البته این تعریف به نوعی همان تعریف فیزیک است. شیمی و فیزیک مجموعا علوم طبیعی را تشکیل می دهند. شیمی بیشتر به ویزگی های مواد و واکنش های بین انواع مختلف ماده می پردازد بویژه واکنش هایی که در آنها الکترون ها نقش دارند. در مقابل، فیزیک بیشتر به بخش هسته ای اتم و درون اتم می پردازد. در واقع این دو علم دو روی یک سکه اند. در علم شیمی دو دسته ماده شیبمایی وجود دارند که مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع و شیمی دانان قرار گرفته اند. صحبت از اسید و باز در میان است. به عقیده کارشناسان و شیمی دانان، باز در شیمی، رایج ‌ترین برداشت از ماده ‌ای محلول است که می‌ تواند پروتون

داناآزما > فروشگاه > مواد شیمیایی > بازها
دی اتانول آمین
مقایسه
استعلام قیمت
منیزیم هیدروکسید کربنات
مقایسه
تیو اوره
مقایسه
استعلام قیمت
آمونیم سولفات
مقایسه
استعلام قیمت
پتاسیم بور هیدرید
مقایسه
استعلام قیمت
آلومینیم هیدروکسید
مقایسه
استعلام قیمت